English version

管理学院关于本科生专业资格证书类创新学分认定规定执行的补充说明

来源:  发布时间:2017-09-11 10:38:48 浏览量:
    因学院推行实施《管理学院本科生专业资格证书类创新学分认定规定》有时间的后置性,在该规定全面实施之前,考虑部分学生已经考取相关证书,学院决定该类专业证书认定创新学分申请截止至2017年9月20日,逾期不再受理,特此说明。
 
 
 
                                                                      管理学院
                                                            2017年9月11日
 

电话:+86-755-26536121 传真:+86-755-26534451

Copyright © 2003-2015 All rights reserved 粤ICP备11018045号

官方微信号